نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
بالاخره «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی» تصویب شد!