نوشته شده توسط
مجله حسابداری و حسابرسی
(Accpanel)

تاپیک رسمی :
حسابداری در استارت آپ ها
http://accpanel.ir/3977/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C-%D8%A2%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/