نوشته شده توسط
مجله حسابداری و حسابرسی
(Accpanel)

تاپیک رسمی :
هزینه های قابل قبول مالیاتی
http://accpanel.ir/2525/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-2/