گفتگوی های انجام شده پیرامون کنسرسیوم کسب وکار اینترنتی ایران

ارسالهای رسمی از کنسرسیوم کسب وکار اینترنتی ایران ( eact@ )

نوشته شده توسط
محمدصادق مالکی
(ashkanmaleki)