Ali.Shareei

بالاخره «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی» تصویب شد!

آغاز شده توسط Ali.Shareei ,

13 ارسال در این موضوع قرار دارد

پس از تقریبا 10 ماه سردرگمی استارتاپهای حوزه فین تک ، بالاخره در 13 دی 1395 ، چهارچوب فعالیت این نوع کسب و کارها ، تصویب شد!

به نقل از کانال تلگرامی ای انجمن ؛

 

نقل قول

بالاخره موضوع تجمیع کننده ها به سرانجام رسید. سند "چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایتهای متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی" در کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی به تصویب رسید


به نظر میرسد با این چهارچوب میتوان امیدوار بود که استارتاپهای حوزه فین تک بتوانند با دغدغه کمتری به فعالیت پرداخته و از مشکلات قانونی این حوزه کاسته شود! همچنین کسب و کارهای خرد که از این سرویس ها استفاده میکنند با اطمینان بیشتری نسبت به گذشته به فعالیت خود ادامه دهند!

باز نشر از شاپنا :
https://telegram.me/shopna

نظر شما در این رابطه چیست ؟

چارچوب فعالیت و نظارت بر وب سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی.pdf

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نکات مهم مندرج در

«چارچوب فعالیت و نظارت بر وب سایت های متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی»

 

نقل قول

ماده 2-2 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ :
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي داراي ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

ماده 6-2 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ :
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
( طبق ماده 7 رویه صحت سنجی و امکانات لازم باید توسط بانک مرکزی آماده و مشخص شود )

ماده 2 تبصره 1 : ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه اﺧﺬ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﯾﺎ اﺳﮑﻦ ﻣﺪارك از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاران را ﻧﺪارد.

ماده 5-5 ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ :
ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎنِ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎي ﻓﺮدي، ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ (اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي) ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﻨﺎﺳﻪ اي اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ آن ﺑﺮاي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

الف ) ﺳﻄﻮح اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اول:
ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ: 60 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﻧﻮع اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ: ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ

ب )  ﺳﻄﻮح اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دوم:
ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ: 120 میلیون ریال
ﻧﻮع اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ: ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ آدرس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺳﺘﻌﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮدي از ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺟﺎ


ج ) ﺳﻄﻮح اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ سوم:
ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ: ﺑﺎﻻﺗﺮ از 120 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﻧﻮع اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ: ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ، ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ آدرس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه دردﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ و اﺳﺘﻌﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮدي از ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺟﺎ

ماده 4-7 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ :
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎن (ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻣﺒﻠﻎ، ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن و ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ) ﻧﺰد واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ وزارت اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ (FIU) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینهایی که این قوانین رو مشخص می کنند با خودشون چی فکر می کنند!

من اگر قرار بود نماد اعتماد بگیرم و از روی اجبار جمله و تصویر نماد رو به سایت اضافه کنم اون وقت دیگه میرم از بانک مستقیم میگیرم و به درگاه واسط درصد نمیدم!

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 ساعت قبل، payam گفته است :

اینهایی که این قوانین رو مشخص می کنند با خودشون چی فکر می کنند!

من اگر قرار بود نماد اعتماد بگیرم و از روی اجبار جمله و تصویر نماد رو به سایت اضافه کنم اون وقت دیگه میرم از بانک مستقیم میگیرم و به درگاه واسط درصد نمیدم!

 

پیام جان طبق اون چیزی که من متوجه شدم ، تا شش میلیون تومان فقط کافیه با اطلاعاتی مثل شماره همراه و شماره تلفن ثابت احراز هویت کنید. سطوح دوم و سوم هم با توجه به مدارک ارسال سقف تراکنش دارند.

ای نماد رو شاید سطح چهارم دونست که اطلاعات و احراز هویت با دقت بیشتری انجام میشه.

 

من اینطور برداشت کردم ، حالا باید دید به چه صورت اجرا میشه! هر چقدر هم که قوانین خوب باشه اما اجرا ضعیف باشه ، سودی نخواهیم برد.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تو ماده 2-2 از کلمه "تنها" استفاده شده و من اینطور برداشت کردم که وجود ای نماد برای تمام سایت هایی که درگاه می خواهند لازم هست. به قول شما باید منتظر ماند و دید که در اجرا شرایط چگونه خواهد بود.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام بحث جالبیه 

خیلی سوال برام پیش اومده ک جواباش گنگه

الان چ فرقی بین درگاه واسط با درگاه بانکیه 

پول کاربر چجوری واریز میشه

درگاه واسط نیاز درگاه از شاپرک داره ؟

و ... دیگش

ولی نکات خیلی خوبی که توش داره یکیش داشتن نماد از سمت فروشندس که همین باعث شد درگاه واسط فیلتر شن .

الان تنها فرقی ک میبینم بین درگاه واسط با بانکی فقط نوع تایید هویتشه . کاربر راحت تر میتونه ی درگاه بگیره بدون نیاز ب تایید کردن مدیر سایت همش هم به صورت اتو ماتیک ی درگاه برای کاربر فعال میشه البته فقط برای سطح یک ( زیر 6 میلون تومن )

 

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، moochjoon گفته است :

ولی نکات خیلی خوبی که توش داره یکیش داشتن نماد از سمت فروشندس که همین باعث شد درگاه واسط فیلتر شن .

الان تنها فرقی ک میبینم بین درگاه واسط با بانکی فقط نوع تایید هویتشه . کاربر راحت تر میتونه ی درگاه بگیره بدون نیاز ب تایید کردن مدیر سایت همش هم به صورت اتو ماتیک ی درگاه برای کاربر فعال میشه البته فقط برای سطح یک ( زیر 6 میلون تومن )

 

مشکل من با نماد هست!

1- برای گرفتن نماد باید حداقل 18 سال سن داشته باشی (حوزه وب جایی نیست که بخواییم محدودیت سنی بذاریم. اینطوری جلوی رشد خیلی از استعدادها گرفته خواهد شد. حالا شاید بگید این دسته از افراد می توانند از طریق والدین و آشنایان اقدام کنند که باز این مورد رو من قبول ندارم)

2- اجبار به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت ( خیلی از دوست های من سر همین موضوع مجبور شدند که سایت شون رو ول کنند و یا با قیمت بسیار پایین بفروشند. بیشتر اون هایی که رفتن و بعد 2 سال برگشتند دیگه هرگز به اون جایگاه قبلی نرسیدند! درضمن خیلی ها همین الان باید تعطیل کنند و برند خدمت مقدس!)

3- لزوم داشتن مکان فیزیکی (این یکی دیگه مثل جوک می مونه :| )

4- گذاشتن لوگوی نماد ( یک لوگو از ای نماد، یکی از ساماندهی و یکی هم از بانک بذاری که چی بشه؟ )

اگر طبق گفته شما و آقای شارعی که فکر می کنید این روال برای تراکنش بیشتر از 6 میلیون تومان هست باز می توان تحمل کرد اما اگر برای "تمام" سایت ها اینگونه باشد به نظرم قانون خیلی مزخرفی هست و وبمستران به جای اینکه قبول کنند باید اعتراض خود را نشان دهند

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 5 ساعت قبل، payam گفته است :

مشکل من با نماد هست!

1- برای گرفتن نماد باید حداقل 18 سال سن داشته باشی (حوزه وب جایی نیست که بخواییم محدودیت سنی بذاریم. اینطوری جلوی رشد خیلی از استعدادها گرفته خواهد شد. حالا شاید بگید این دسته از افراد می توانند از طریق والدین و آشنایان اقدام کنند که باز این مورد رو من قبول ندارم)

2- اجبار به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت ( خیلی از دوست های من سر همین موضوع مجبور شدند که سایت شون رو ول کنند و یا با قیمت بسیار پایین بفروشند. بیشتر اون هایی که رفتن و بعد 2 سال برگشتند دیگه هرگز به اون جایگاه قبلی نرسیدند! درضمن خیلی ها همین الان باید تعطیل کنند و برند خدمت مقدس!)

3- لزوم داشتن مکان فیزیکی (این یکی دیگه مثل جوک می مونه :| )

4- گذاشتن لوگوی نماد ( یک لوگو از ای نماد، یکی از ساماندهی و یکی هم از بانک بذاری که چی بشه؟ )

اگر طبق گفته شما و آقای شارعی که فکر می کنید این روال برای تراکنش بیشتر از 6 میلیون تومان هست باز می توان تحمل کرد اما اگر برای "تمام" سایت ها اینگونه باشد به نظرم قانون خیلی مزخرفی هست و وبمستران به جای اینکه قبول کنند باید اعتراض خود را نشان دهند

نکات مثبتشو ببین 

درسته گرفتن اینماد پدر ادمد در میاره من خودم سر گرفتنش اشکم در اومد ولی خیالم راحته

بدای سربازی اگه معافیت تحصیلی داشته باشی حله 

مکان فیزیکی میتوته خونت باشه

شما مجبور نیستی لوگو رو بداری تو سایتت فقط علت اصلی اینکه میگن بدارید کسب کردن اعتماد خریداره

سر تایید کردن سایت های دارای نماد هقچ نیازی ب لوگوش نیست مطمعن باش هر درگاهی بخواد با چک کردن لوگو ب نتیجه برسه کارش تمومه . 

الان خودم مدیر درگاه واسطم خیلی برام راحت تره با این قدانین کار کنم فقط پول و این چیزاش مهمه ک چجوری باید ب دست کاربر برسه اگه طبق قدیم باشه از حساب مدیر درگاه واریز پول میشه ک هر وقت درخواست دادی واریز میشه ولی اگه از شاپرک بخواد واریز شه ۲۴ ساعت طول میکشه این اذیت میکنه

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 8 دقیقه قبل، moochjoon گفته است :

نکات مثبتشو ببین 

درسته گرفتن اینماد پدر ادمد در میاره من خودم سر گرفتنش اشکم در اومد ولی خیالم راحته

بدای سربازی اگه معافیت تحصیلی داشته باشی حله 

مکان فیزیکی میتوته خونت باشه

شما مجبور نیستی لوگو رو بداری تو سایتت فقط علت اصلی اینکه میگن بدارید کسب کردن اعتماد خریداره

سر تایید کردن سایت های دارای نماد هقچ نیازی ب لوگوش نیست مطمعن باش هر درگاهی بخواد با چک کردن لوگو ب نتیجه برسه کارش تمومه . 

الان خودم مدیر درگاه واسطم خیلی برام راحت تره با این قدانین کار کنم فقط پول و این چیزاش مهمه ک چجوری باید ب دست کاربر برسه اگه طبق قدیم باشه از حساب مدیر درگاه واریز پول میشه ک هر وقت درخواست دادی واریز میشه ولی اگه از شاپرک بخواد واریز شه ۲۴ ساعت طول میکشه این اذیت میکنه

قطعا ای نماد نقاط مثبتی هم دارد. در خرید از برخی وب سایت ها وجود اینماد اعتماد به سایت رو بیشتر میکنه اما مشکل من با برخی از ماده هاش هست.

تا به اینجا من خودم نماد نگرفته ام و نمیدونم که لوگو گذاشتن اختیاری هست یا اجباری اما طبق چیزی که مشاهده شده اجباری هست!

من تو فیلد طراحی وب سایت مشغول هستم و برای هر فروشگاه یا سایت خدماتی که کار کردیم حتما در طراحی باید یکجا هم مخصوص لوگو در نظر می گرفتیم و اون یک جمله " تمامی کالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است." که باید در قسمتی از سایت درج میشد که اتفاقا نماد سایت یکی از مشتریان رو تایید نکرده بودن چون جمله رو تو فوتر گذاشته بودیم و اونها می گفتن باید در بالای سایت باشه! که نهایتا این کار رو کردیم و بعد از تایید نماد دوباره جمله رو به فوتر منتقل کردیم تا سایت زشت دیده نشه!

 

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 11 ساعت قبل، payam گفته است :

قطعا ای نماد نقاط مثبتی هم دارد. در خرید از برخی وب سایت ها وجود اینماد اعتماد به سایت رو بیشتر میکنه اما مشکل من با برخی از ماده هاش هست.

تا به اینجا من خودم نماد نگرفته ام و نمیدونم که لوگو گذاشتن اختیاری هست یا اجباری اما طبق چیزی که مشاهده شده اجباری هست!

من تو فیلد طراحی وب سایت مشغول هستم و برای هر فروشگاه یا سایت خدماتی که کار کردیم حتما در طراحی باید یکجا هم مخصوص لوگو در نظر می گرفتیم و اون یک جمله " تمامی کالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است." که باید در قسمتی از سایت درج میشد که اتفاقا نماد سایت یکی از مشتریان رو تایید نکرده بودن چون جمله رو تو فوتر گذاشته بودیم و اونها می گفتن باید در بالای سایت باشه! که نهایتا این کار رو کردیم و بعد از تایید نماد دوباره جمله رو به فوتر منتقل کردیم تا سایت زشت دیده نشه!

 

گرفتن اینماد ی مقدار سخته ولی نگه داشتنش اسونه

 

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منم با دوستان موافقم ، کلا ای نماد رو قبول ندارم و شرایط مناسبی رو نگذاشتند و مشکلات و ضعف های زیادی داره.

اما اگر از این طرح جدید درست برداشت کرده باشم ، خوبیش این هست که تا 12 میلیون تومن راحت فروشنده شناسه بگیره البته همون سطح سوم هم از ای نماد راحتتر هست ( حداقل اینطور به نظر میاد )

طبق این تعاریف اگر بخوایم ای نماد رو سطح بندی کنیم یک جورایی میشه گفت سطح چهارم تایید محسوب میشه! یعنی یک مقدار پیچیده تر از سطح سوم.

 

مزایایی که این طرح داره اینه که حداقل فعالیت درگاههای پرداخت قانونی میشه. فروشگاههایی که فروش زیادی ندارند و در حد چند میلیون هست نیاز نیست دردسر ای نماد رو بکشند و ...

 

کلا داشتن یک قانون بهتر از نداشتنش هست ، امیدوارم اجراش به خوبی انجام بشه ، متاسفانه در ایران اجرای قوانین خیلی ضعیف انجام میشه. امیدوارم این موارد رو حداقل به خوبی انجام و زیرساختهاش رو به درستی آماده کنن تا این هرچ مرج یک سال اخیر درگاههای واسط از بین بره. یک کمکی هم باشه به جوونها تا بتونن کسب و کار خودشون رو راحتتر و بی دغدغه تر ایجاد کنند.

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 6 ساعت قبل، Ali.Shareei گفته است :

منم با دوستان موافقم ، کلا ای نماد رو قبول ندارم و شرایط مناسبی رو نگذاشتند و مشکلات و ضعف های زیادی داره.

اما اگر از این طرح جدید درست برداشت کرده باشم ، خوبیش این هست که تا 12 میلیون تومن راحت فروشنده شناسه بگیره البته همون سطح سوم هم از ای نماد راحتتر هست ( حداقل اینطور به نظر میاد )

طبق این تعاریف اگر بخوایم ای نماد رو سطح بندی کنیم یک جورایی میشه گفت سطح چهارم تایید محسوب میشه! یعنی یک مقدار پیچیده تر از سطح سوم.

 

مزایایی که این طرح داره اینه که حداقل فعالیت درگاههای پرداخت قانونی میشه. فروشگاههایی که فروش زیادی ندارند و در حد چند میلیون هست نیاز نیست دردسر ای نماد رو بکشند و ...

 

کلا داشتن یک قانون بهتر از نداشتنش هست ، امیدوارم اجراش به خوبی انجام بشه ، متاسفانه در ایران اجرای قوانین خیلی ضعیف انجام میشه. امیدوارم این موارد رو حداقل به خوبی انجام و زیرساختهاش رو به درستی آماده کنن تا این هرچ مرج یک سال اخیر درگاههای واسط از بین بره. یک کمکی هم باشه به جوونها تا بتونن کسب و کار خودشون رو راحتتر و بی دغدغه تر ایجاد کنند.

بیشتر این کارا برای جلوگیری از فعالیت های سایت های غیر قانونی مثل قمار . فروش هک و.. هستش . تا قبل از بسته شدن درگاه های واسط پارسال هرکسی میخواست میتونست با فروش ی محصول هک (درکل کلاهبرداری) در امد میلیونی داشته باشند . 

بازم با این کارشون باید قوانین درگاه بانکی psp هارو هم سخت تر کنن ک ب جواب برسن .

ولی با این وجود بیشترین فرق بین واسط و درگاه بانکی تو نوع واریزی پول و پشتیبانیش هستش .

طی تماسی هم ک با اینماد گرفتم قوانین و چیزای دیگش در مورد درگاه واسط طی هفته ی اینده (باید خدا خدا کرد بعد از عید قوانینو نفرستن) قراره ازلاع رسانی کنن . منتطر خبر های لعدی باید بمونیم😕

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 12 ساعت قبل، moochjoon گفته است :

بیشتر این کارا برای جلوگیری از فعالیت های سایت های غیر قانونی مثل قمار . فروش هک و.. هستش . تا قبل از بسته شدن درگاه های واسط پارسال هرکسی میخواست میتونست با فروش ی محصول هک (درکل کلاهبرداری) در امد میلیونی داشته باشند . 

بازم با این کارشون باید قوانین درگاه بانکی psp هارو هم سخت تر کنن ک ب جواب برسن .

ولی با این وجود بیشترین فرق بین واسط و درگاه بانکی تو نوع واریزی پول و پشتیبانیش هستش .

طی تماسی هم ک با اینماد گرفتم قوانین و چیزای دیگش در مورد درگاه واسط طی هفته ی اینده (باید خدا خدا کرد بعد از عید قوانینو نفرستن) قراره ازلاع رسانی کنن . منتطر خبر های لعدی باید بمونیم😕

 

البته به نظر من درگاهها باید خلاقیت نشون بدن و ارزش افزوده ای رو ایجاد کنند طوری که کاربر تمایل داشته باشه در هر شرایطی درگاه واسط رو انتخاب کنه!

البته همین حالا درگاههای واسط مزیت هایی دارند ولی خوب باید تلاششون رو بیشتر کنند.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ اگر قبلا ثبت نام کرده اید ، از این قسمت وارد شوید!


ورود به حساب کاربری