گفتگوی های انجام شده پیرامون آواتل

ارسالهای رسمی از آواتل ( avatell@ )

نوشته شده توسط
فناوری ارتباطات آواتل
(محمد رمضانی)

تاپیک رسمی :
ایجاد دکمه شبکه اجتماعی وبمستران

نوشته شده توسط
فناوری ارتباطات آواتل
(محمد رمضانی)

http://urto.ir/RVog3

نوشته شده توسط
فناوری ارتباطات آواتل
(محمد رمضانی)

http://urto.ir/report

نوشته شده توسط
فناوری ارتباطات آواتل
(محمد رمضانی)

تاپیک رسمی :
مسابقه بزرگ صدای برتر آواتل
http://urto.ir/match

نوشته شده توسط
فناوری ارتباطات آواتل
(محمد رمضانی)

http://urto.ir/match

نوشته شده توسط
فناوری ارتباطات آواتل
(محمد رمضانی)

http://urto.ir/v1ThV

نوشته شده توسط
فناوری ارتباطات آواتل
(محمد رمضانی)

http://urto.ir/ZdYQw